Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού

Πιστοποίηση

ΤΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EETLS

Ο «Οικοτουρισμός» προσεγγίζεται ως «η υπεύθυνη επίσκεψη σε φυσικές περιοχές η οποία προστατεύει το περιβάλλον και στηρίζει την ευημερία της τοπικής κοινωνίας». Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ως κοινή βάση για την κατανόηση και την επίτευξη της ποιότητας στις υπηρεσίες οικοτουρισμού, αναπτύχθηκε αρχικά το 2013 το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σήμανσης Οικοτουρισμού – EETLS (European Ecotourism Labelling Standard) και παράλληλα εδραιώθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οικοτουρισμού (European Ecotourism Network ‐ ΕΕΝ), στο πλαίσιο του οποίου έγινε η πιλοτική εφαρμογή του Προτύπου σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού – ΕΛΕΤΟΙΚ υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σήμανσης Οικοτουρισμού –EETLS ως είναι ένα σήμα ποιότητας το οποίο απονέμεται σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας (ξενοδοχεία, ξενώνες κλπ) καθώς και σε επιχειρήσεις οργάνωσης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων. Το EETLS συνδέεται με ένα σύστημα δεικτών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση μιας οικοτουριστικής επιχείρησης ως προς τη συμμόρφωσή της με περίπου 100 σαφώς οριζόμενα κριτήρια και υποκριτήρια, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με τα κριτήρια βάσης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC). Το EETLS επικαιροποιήθηκε πρόσφατα, το 2019, και απέκτησε πλήρη αναγνώριση από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), για χρήση στην Ελλάδα και στην ευρύτερη γεωγραφική της περιοχή, από την ΕΛΕΤΟΙΚ.

Το Πρότυπο Σήμανσης EETLS, το οποίο σε συνέχεια της αναγνώρισης του από το GSTC έχει επίσης αναγνωριστεί από μεγάλους διεθνείς διαδικτυακούς πράκτορες ξενοδοχειακού τουρισμού ως διακριτικό ποιότητας (π.χ. booking.com, Agoda), μπορεί να αποκτηθεί από ενδιαφερόμενες μονάδες φιλοξενίας ή οργάνωσης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων μετά από λεπτομερή αξιολόγηση που διενεργείται από την ΕΛΕΤΟΙΚ σε συνεργασία με την εταιρεία PRISMA. Η πιστοποίηση των επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε σήμα 3, 4 ή 5 αστεριών, ανάλογα με το ποσοστό κριτηρίων τα οποία πληρούν επιτυχώς οι αξιολογούμενοι. Η πιστοποίηση ισχύει για τρία χρόνια.

Το Πρότυπο Σήμανσης EETLS συνοδεύεται επίσης από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τα κριτήρια και τον τρόπο εφαρμογής τους, αλλά και να βελτιώσουν τις επιχειρήσεις τους αντίστοιχα, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης. Η ΕΛΕΤΟΙΚ διοργανώνει σεμινάρια για τον σκοπό αυτό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σελίδας «επικοινωνία» ή στο greekecotourism@gmail.com.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η διαδικασία πιστοποίησης EETLS περιλαμβάνει δυο βήματα: την αρχική online αυτό-αξιολόγηση, και την κύρια αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει επιτόπια αξιολόγηση από εντεταλμένο αξιολογητή.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για το σήμα EETLS. Αν δεν είναι ήδη μέλη της ΕΛΕΤΟΙΚ, εγγράφονται.

  1. Αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους το αυτό-αξιολόγησης, για μια πρώτη εκτίμηση από τους ίδιους αν είναι σε θέση να διεκδικήσουν το σήμα.
  2. Εφόσον αποφασίσουν να προχωρήσουν, ανατίθενται σε αξιολογητή οι ενέργειες αξιολόγησης. Ο αξιολογητής επικοινωνεί με την επιχείρηση, η οποία ορίζει έναν υπεύθυνο για τη διαδικασία, και συζητά με τον υπεύθυνο τα αποτελέσματα της αυτό-αξιολόγησης.
  3. Αποστέλλεται στην επιχείρησή το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μελετούν τα στελέχη της επιχείρησης με τη συνδρομή του αξιολογητή. Ο αξιολογητής απαντά σε ερωτήσεις και λύνει απορίες.
  4. Αποστέλλεται στην επιχείρηση το πλήρες ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, το οποίο συμπληρώνει ο υπεύθυνος και αποστέλλει τα απαραίτητα έγγραφα ή άλλες αποδείξεις τήρησης των κριτηρίων αξιολόγησης.
  5. Πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη του αξιολογητή για την επαλήθευση των δεδομένων και συγκέντρωση όποιων άλλων στοιχείων απαιτούνται.
  6. Ο αξιολογητής αποστέλλει έκθεση αξιολόγησης στο ΔΣ της ΕΛΕΤΟΙΚ και εισηγείται σχετικά με την πιστοποίηση και σε πιο βαθμό/επίπεδο μπορεί να δοθεί το σήμα (1-5).
  7. Το ΔΣ συγκαλεί μια διευρυμένη επιτροπή η οποία αποφασίζει για την πιστοποίηση και το επίπεδο του σήματος (1-5).
  8. Το σήμα ισχύει για 3 χρόνια. Για την ανανέωση του απαιτείται επαναξιολόγηση. Αν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση επιθυμεί να βελτιώσει το επίπεδο του σήματος (πχ να ανεβεί από το 3 στο 4) μπορεί να ζητήσει επαναξιολόγηση και σε μικρότερο από 3 χρόνια διάστημα.
  9. Αποστέλλονται τα στοιχεία του κατόχου του σήματος στο GSTC, ώστε να ενημερωθούν οι συνεργαζόμενοι τουριστικοί πράκτορες και να προβάλουν το σήμα στις ιστοσελίδες τους.